Witamy w DataFeedWatch!

 

Wprowadzenie

Korzystając ze strony internetowej i aplikacji DataFeedWatch.com lub innych usług (łącznie zwanych „Usługami”) firmy WordWatch Inc, której głównym miejscem prowadzenia działalności jest 675 Mariners Island Bld, Ste 108, San Mateo, CA 94404 („DataFeedWatch”) , zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki korzystania”).

 

DataFeedWatch zastrzega sobie prawo do okresowego aktualizowania i zmieniania Warunków świadczenia usług bez powiadomienia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub ulepszają obecną Usługę, w tym udostępnienie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu takich zmian stanowi zgodę na takie zmiany. W każdej chwili możesz sprawdzić najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na: http://www.datafeedwatch.pl/regulamin/.

  

Regulamin konta

Aby utworzyć konto, musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail i inne wymagane informacje, aby ukończyć proces rejestracji.
 
Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. DataFeedWatch nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego zobowiązania bezpieczeństwa. DataFeedWatch gwarantuje zachowanie danych należących do Twojego konta w ścisłej poufności.
 
Przekazując DataFeedWatch informacje o swoim koncie Google lub (innych) sklepów internetowych, rozumiesz, że DataFeedWatch może uzyskać dostęp do wszystkich danych na tych kontach. DataFeedWatch może wykorzystywać te informacje do obsługi swojej Usługi, dostarczania statystyk lub umieszczania tych danych w publicznych, zagregowanych raportach na temat wydajności i działań wszystkich klientów DataFeedWatch. W żadnym wypadku DataFeedWatch nigdy nie będzie udostępniać, ujawniać, sprzedawać ani zezwalać na dostęp do Twoich indywidualnych danych stronom zewnętrznym.
 
Ponosisz odpowiedzialność za całą aktywność, która ma miejsce na Twoim koncie, także wtedy, gdy ta aktywność jest wykonywana przez inne osoby, które mają dostęp do Twojego konta lub mają konta pod Twoim kontem.
 
Użytkownik nie może korzystać z Usługi w nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. Użytkownik nie może, w ramach korzystania z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów prawnych w swojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

 

Warunki płatności, zwrotu kosztów, ulepszania i obniżania wersji

Opłaty będą naliczane co miesiąc, począwszy od pierwszego dnia po darmowym okresie próbnym, zwykle w 16. dniu po utworzeniu konta. Jeśli anulujesz swoje konto w ramach bezpłatnego okresu próbnego, nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami. Użytkownik zostanie obciążony stałą miesięczną opłatą za wybrany plan oraz, w stosownych przypadkach, zmienną opłatą za liczbę produktów lub kanałów wykraczających poza granice swojego planu.
 
Usługa jest rozliczana z góry co miesiąc i nie podlega zwrotowi. Nie będą przysługiwać zwroty ani uznania za częściowe miesiące pracy, zwroty za ulepszenie/obniżenie wersji lub zwroty za miesiące niewykorzystane z otwartym kontem. Aby traktować wszystkich jednakowo, nie będzie żadnych wyjątków.
 
Wszystkie opłaty nie zawierają podatków, opłat ani ceł nałożonych przez organy podatkowe, a Ty będziesz odpowiedzialny za opłacenie wszystkich takich podatków, opłat lub ceł, z wyłączeniem tylko podatków w Stanach Zjednoczonych (federalnych lub stanowych).
 
W przypadku każdego ulepszenia lub obniżenia wersji na poziomie planu, podana przez Ciebie karta kredytowa zostanie automatycznie obciążona nową stawką w następnym cyklu rozliczeniowym. Anulowanie lub obniżenie jakości Usługi może spowodować utratę zmian, funkcji lub pojemności Konta DataFeedWatch. DataFeedWatch nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie straty.

 

Anulowanie i wypowiedzenie

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe anulowanie swojego konta. Żądanie przez e-mail lub telefon z prośbą o anulowanie konta nie jest uważany za anulowanie. Możesz anulować swoje konto w dowolnym momencie, klikając link Konto na globalnym pasku nawigacyjnym u góry ekranu. Ekran konta zapewnia prosty link anulowania.
 
Po anulowaniu DataFeedWatch usunie wszystkie przesłane dane produktu (źródła) i wszystkie kanały utworzone dla różnych platform. Jeśli anulujesz Usługę przed końcem bieżącego opłaconego miesiąca, anulowanie zacznie obowiązywać natychmiast i nie zostaniesz obciążony ponownie.
 
DataFeedWatch, według własnego uznania, ma prawo do zawieszenia lub likwidacji Twojego konta i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek innej usługi, z dowolnego powodu, w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub dostępu do Twojego Konta, a także przepadek i rezygnację z całego DataFeedWatch – zmian utworzonych na Twoim Koncie. DataFeedWatch zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

 

Modyfikacje usługi i ceny

Aktualne ceny usług DataFeedWatch są wymienione na stronie Ceny witryny DataFeedWatch. Ceny są mieszanką kosztów stałych i zmiennych. Zmienne elementy mogą obejmować opłaty za dodatkowe sklepy, dodatkowe kanały lub dodatkowe produkty. Liczba produktów, na których opiera się Twój miesięczny koszt, to liczba produktów w Twoim ŹRÓDŁOWYM kanale; jest to liczba produktów (W TYM WARIANTÓW) pobranych z Twojego sklepu. Możesz zweryfikować tę liczbę, przechodząc do Opcje i Pokaż produkty na swoim koncie DataFeedWatch.
 
Ceny wszystkich Usług, w tym między innymi opłaty za abonament miesięczny za Usługę, mogą ulec zmianie po 30-dniowym powiedomieniu. Powiadomienie takie można przekazać w dowolnym momencie, publikując zmiany w witrynie DataFeedWatch (DataFeedWatch.com) lub w samej usłudze. DataFeedWatch nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

 

Prawa autorskie i własność treści

DataFeedWatch nie rości żadnych praw własności intelektualnej do danych dostarczanych do Usługi. Twój profil i importowane dane pozostaną Twoje.

Zawartość strony datafeedwatch.com oraz wygląd i sposób działania Usługi są chronione prawami autorskimi ©2013 WordWatch, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Użytkownik nie może powielać, kopiować ani wykorzystywać żadnej części HTML/CSS lub elementów graficznych bez wyrażenia pisemnej zgody DataFeedWatch.

 

Poufność i nieujawnianie

W celu świadczenia naszych usług DataFeedWatch będzie mieć dostęp do niektórych Informacji poufnych, dotyczących produktów, cen, danych dotyczących wydajności z Google Analytics i innych źródeł oraz innych informacji, które nie są ogólnie znane lub powinny być rozumiane jako poufne lub zastrzeżone.
 
DataFeedWatch wykorzystuje Informacje Poufne wyłącznie w celu świadczenia swoich usług; zachowamy je jako poufne i nie ujawnimy ich osobom trzecim ani osobom niezatrudnionym. Pracownicy DataFeedWatch mają dostęp do Informacji Poufnych na zasadzie „niezbędnej wiedzy” i są świadomi poufnego charakteru informacji i zobowiązani do zachowania poufności na podstawie umowy.
 
Kiedy anulujesz nasze usługi lub w dowolnym momencie na Twoją prośbę, natychmiast usuniemy wszystkie informacje poufne z naszych serwerów i innych mediów.
 
Ta klauzula o poufności i nieujawnianiu będzie obowiązywać przez co najmniej 5 lat po anulowaniu usług.

 

Warunki ogólne

Korzystanie z usługi DataFeedWatch odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Usługa jest świadczona na zasadzie „taka jak jest” i „jeżeli jest dostępna”.
 
Pomoc techniczna jest dostępna tylko dla posiadaczy rachunków i może być dostępna tylko za pośrednictwem poczty e-mail w zależności od pory dnia i/lub planu.
 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że DataFeedWatch korzysta z usług dostawców zewnętrznych i partnerów hostingowych w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu, oprogramowania, sieci, pamięci masowej i powiązanych technologii wymaganych do świadczenia Usługi. Treści mogą być przesyłane, być może niezaszyfrowane, w różnych sieciach.
Użytkownik nie może modyfikować, adaptować ani hakować Usługi ani modyfikować innej witryny, aby niesłusznie sugerować, że jest ona powiązana z Usługą, DataFeedWatch lub inną usługą WordWatch.
 
DataFeedWatch nie rejestruje się w żadnym kanale zakupowym – musisz utworzyć własne konta. DataFeedWatch nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty ponoszone na kanale zakupowym. DataFeedWatch nie gwarantuje żadnej pozycji ani miejsca na żadnym kanale zakupowym. DataFeedWatch nie gwarantuje, że jakakolwiek kategoryzacja według DataFeedWatch lub według Ciebie, spowoduje, że Twoje produkty zostaną przesłane w odpowiednich kategoriach kanałów zakupów, które wybierzesz.
 
Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi ani dostępu do Usługi bez wyraźnej pisemnej zgody DataFeedWatch.
 
DataFeedWatch nie gwarantuje, że (i) Usługa spełni Twoje szczególne wymagania, (ii) Usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów, (iii) wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z Usługi będą być dokładne lub wiarygodne, (iv) jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi spełni Twoje oczekiwania; (v) wszelkie błędy w Usłudze zostaną skorygowane.

 

DATAFEEDWATCH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, DANYCH, TOWARÓW LUB TECHNOLOGII, ANI ZA ŻADNE POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB ODSZKODOWALNE SZKODY ANI ZA PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI, NAWET JEŚLI DATAFEEDWATCH ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE KWESTIE, W RAMACH TEORII UMOWY, DELIKTU, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB. W KAŻDYM PRZYPADKU MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DATAFEEDWATCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG BĘDZIE OGRANICZONA DO ŁĄCZNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA USŁUGI W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY.


Użytkownik zgadza się zabezpieczyć DataFeedWatch i jego personel, dyrektorów, urzędników, agentów, akcjonariuszy i przedstawicieli przed wszelką stratą, odpowiedzialnością, szkodami lub wydatkami wynikającymi z roszczeń stron trzecich.

 

Niepowodzenie DataFeedWatch w egzekwowaniu lub wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy między użytkownikiem a DataFeedWatch i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między użytkownikiem a DataFeedWatch (w tym między innymi wcześniejsze wersje Regulaminu korzystania z usługi).

 

Pytania dotyczące warunków świadczenia usługi należy przesyłać na adres: support@datafeedwatch.com